“نـوکیــا 215” یکــی از تــازه واردهای شــرکت مایکــروسافتـه.. از امکــانات…

“نـوکیــا 215″ یکــی از تــازه واردهای شــرکت مایکــروسافتـه.. از امکــانات ایــن گــوشی ” 29 دلــاری” چیــز زیــادی نمیشــه گفــت جــز اینکــه: ایــن گــوشــی بــرای شمــا “29 روز” شــارژ نگــه میــداره…